12 elementów

Ce­lem MA­-U­RI­® je­st za­ofe­ro­wa­nie współ­cze­sne­mu czło­wie­ko­wi szan­sy wy­peł­nie­nia swo­je­go Prze­zna­cze­nia­ i po­dą­ża­nia ścież­ką swo­ich Ma­rzeń. Pod­sta­wo­we Ele­men­ty MA­-U­RI­® to :

PRZYTOMNOŚĆ

SKUPIENIE

WŁAŚCIWY CZAS

PRECYZJA

WŁAŚCIWE UMIEJSCOWIENIE

RUCH

RYTM

POŁĄCZENIE

ODDECH

ZESTROJENIE

UŚWIĘCENIE

(a następnie)

DOTYK

Do­tyk ro­zu­mia­ny jest w MA­-U­RI­® jako ostat­ni, fi­zycz­ny prze­jaw wy­so­kiej świa­do­mo­ści, na­by­wa­nej na dro­dze prak­ty­ki po­zo­sta­łych Ele­men­tów i sa­mo­dy­scy­pli­ny, a tak­że oso­bi­stej prze­mia­ny.Prze­mia­na ta po­le­ga na stop­nio­wym od­zy­ski­wa­niu na­tu­ral­ne­go po­łą­cze­nia:
– z du­cho­wy­mi aspek­ta­mi­ sie­bie i z wła­sny­mi Ma­rze­nia­mi­,
– z emo­cja­mi­, któ­re zo­sta­ły za­blo­ko­wa­ne w cie­le­-u­my­śle­,
– róż­nych czę­ści cia­ła­-u­my­słu ze so­bą­ za po­mo­cą przy­wró­ce­nia prze­pły­wu si­ły wi­tal­nej w cie­le­.

Z ję­zy­ka an­giel­skie­go pro­ces ten na­zy­wa­my RE­-MEM­BE­RING (czy­li pa­mię­ta­niem, a dosł. po­now­nym po­łą­cze­niem czę­ści). Jest to kon­cep­cja wspól­na dla wszel­kich prak­tyk roz­wo­ju świa­do­mo­ści opar­tych na prak­ty­kach rdzen­nych lu­dów. U jej pod­staw le­ży prze­ko­na­nie, że ca­ła wie­dza już jest w czło­wie­ku.