Sesja MA-URI® dla parWy­ko­nu­je­my se­sje dla par, osób po­zo­sta­ją­cych w związ­ku, któ­re od­czu­wa­ją po­trze­bę po­głę­bie­nia swo­jej re­la­cji.
W MA-URI® re­la­cję ro­zu­mie­my ja­ko stan rów­no­wa­gi mię­dzy e­ner­gią męs­ką a żeńs­ką. In­ten­cja i e­ner­gia obu o­sób w pa­rze skie­ro­wa­na na zwią­zek, je­go roz­wój lub po­ko­ny­wa­nie kry­zy­sów u­moż­li­wia zmia­nę re­la­cji na wszyst­kich po­zio­mach: fi­zy­cznym, e­mo­cjo­nal­nym i du­cho­wym po­zwa­la­jąc by po­pły­nę­ła mi­łość.

- cena 380 zł

ma-uri