Dla Praktyków

Medytacja w tańcu

Raz w ty­go­dniu prak­ty­cy oraz stu­den­ci po Mo­du­le I i II spo­ty­ka­ją się , aby przez go­dzi­nę pra­kty­ko­wać dy­na­micz­ną me­dy­ta­cję w tań­cach MA-URI® . Wspól­ny ta­niec po­ma­ga u­trzy­mać wy­so­ki po­zi­om wi­bra­cji w co­dzien­nym ży­ciu.
Spot­ka­nia od­by­wa­ją się w każ­dy po­nie­dzia­łek o godz. 20.

MA-URI® Meeting

Spo­tka­nie dla pra­kty­ków i stu­den­tów po Mo­du­le I i II , któ­re­go ce­lem jest od­no­wie­nie swo­jej re­la­cji z MA-URI®, dal­szy o­so­bi­sty roz­wój po­przez wspól­ny ta­niec i Bodywork. Jest to tak­że czas na wspól­ne spo­tka­nie, roz­mo­wę, po­si­łek. Spo­tka­nia od­by­wa­ją się raz na dwa mie­sią­ce i trwa­ją ok. 6 godzin.

Następne spotkanie:
Godzina:

ma-uri