Jak wygląda sesja

Se­sja pra­cy z cia­łem — MA­-U­RI­® Bo­dy­work — to do­tyk w tań­cu do­stro­jo­ny do oso­by na sto­le­ – jej in­ten­cji, po­trzeb i sta­nu zdro­wia­/sa­mo­po­czu­cia. Prak­tyk pra­cu­je z oso­bą ma­so­wa­ną po­ru­sza­jąc się wo­kół niej i sto­łu do ma­sa­żu w rytm mu­zy­ki. Uży­wa do tego od­po­wied­nich kro­ków, na­ci­sku swo­je­go cia­ła i po­cią­gnięć przed­ra­mion, któ­rych układ wy­ni­ka z wie­dzy o tym, jak po­ru­szać się, aby pod­no­sić po­ziom ener­gii ży­cio­wej. Każ­dy ruch jest ce­lo­wy, a uwa­ga prak­ty­ka sku­pio­na jest na bu­dze­niu kre­atyw­no­ści i od­wa­gi do trans­for­ma­cji tego, co cze­ka na zmia­nę i uzdro­wie­nie. Cia­ło jest przy­kry­te ręcz­ni­kiem, od­sło­nię­te są je­dy­nie czę­ści ma­so­wa­ne. Czę­ści in­tym­ne są za­kry­te pod­czas ca­łej se­sji. Do se­sji uży­wa się cie­płe­go olej­ku.
Se­sja trwa ok. 1–1,5 godz.

ma-uri