Literatura:

Są to hi­sto­rie prze­peł­nio­ne mo­cą ludz­kich do­ko­nań i bu­do­wa­nia we­wnętrz­nej si­ły ży­cio­wej — many. Opo­wia­da­ją o dro­dze mło­de­go męż­czy­zny do sta­wa­nia się prak­ty­ku­ją­cym Ka­hu­ną w la­tach 70–tych w Ho­no­lu­lu i jego póź­niej­szą de­cy­zję, że­by uczyć za­sad huny na świe­cie. Po­nad­to w tych hi­sto­riach au­tor­ka (żo­na Abra­ha­ma Ka­wa­i’i) dzie­li się wła­snym do­świad­cze­niem — co to zna­czy żyć i uczyć z Abra­ha­mem?
Ta książ­ka za­in­spi­ru­je Cie­bie do szu­ka­nia tej jed­nej rze­czy, któ­ra Cię za­fa­scy­nu­je i spra­wi że bę­dzie ona w cen­trum Two­je­go ży­cia.
"Abraham Kawai'i: A brief history of the man, the kahuna, and kahuna bodywork." Tamara Hrehorczak-Stephens


cennik

„MA-URI® — tam gdzie otwie­ra się nie­bo” to wy­wiad rze­ka z Ry­szar­dem Bi­skup­skim, wie­lo­let­nim tre­ne­rem i Prak­ty­kiem po­li­ne­zyj­skiej sztu­ki sa­mo­uz­dra­wia­nia MA-URI® He­aling Arts.

„A­by do­świad­czyć uzdro­wie­nia nie­po­trzeb­ne jest żad­ne przy­go­to­wa­nie, wy­star­czy się otwo­rzyć i przy­jąć te dary. Naj­waż­niej­sza jest wia­ra i mi­łość. Mi­łość do sa­me­go sie­bie, do tego, kim je­steś, do­kąd zmie­rzasz i co chcesz osią­gnąć.”
„MA-URI® — tam gdzie otwie­ra się nie­bo.” Joanna PawłowiczJest to książ­ka o tym, jak zmie­niać swo­je do­świad­cze­nie ży­cio­we po­przez po­łą­cze­nie z po­lem wyż­szej świa­do­mo­ści oraz jak po­przez pro­ces oso­bi­stej trans­for­ma­cji i wzro­stu świa­do­mo­ści two­rzyć śro­do­wi­sko, do któ­re­go bę­dzie­my mo­gli za­pro­sić na­szych Po­tom­ków – Dzie­ci, któ­re chcą przy­by­wać te­raz na na­szą pla­ne­tę.
Treść książ­ki sta­no­wią ob­ser­wa­cje pły­ną­ce z kil­ku­let­nich stu­diów i wła­sne­go do­świad­cze­nia po­czę­cia, cią­ży i po­ro­du oraz głę­bo­kie­go po­łą­cze­nia z rdzen­ną wie­dzą lu­dów Po­li­ne­zji o na­tu­rze si­ły ży­cio­wej. Idea, aby za­pi­sać zgro­ma­dzo­ną wie­dzę i po­dać ją da­lej, zro­dzi­ła się w sta­nie otwar­to­ści na in­spi­ra­cję pły­ną­cą z wyż­szej świa­do­mo­ści, któ­ry to­wa­rzy­szy prak­ty­ce MA-URI®.
„MA-URI®. Dar życia i moc kreacji.” Justyna Rychlewska-Suska

Od cza­su po­wsta­nia MA-URI® He­aling Arts w la­tach 90–tych mo­dli­twy i uświę­co­ne prak­ty­ki roz­wi­ja­ły się i znaj­do­wa­ły swój cha­rak­te­ry­stycz­ny wy­raz. W du­żym stop­niu by­ły one for­mo­wa­ne przez Ma­ory­ską tra­dy­cję i utrzy­my­wa­ły sku­pie­nie i kie­ru­nek nada­ny przez fi­lo­zo­fię Po­li­ne­zyj­skich Na­wi­ga­to­rów, czy­li fi­lo­zo­fię, któ­ra pro­wa­dzi MA-URI® po cią­gle zmie­nia­ją­cych się prą­dach Oce­anu i usta­na­wia na­sze po­łą­cze­nie z Gwiaz­da­mi i z Bo­sko­ścią wo­kół nas i we­wnątrz nas.

"MA-URI® Prayers. To celebrate the divine." Katja Fox