Trening MA-URI®

Ka­żda o­so­ba, któ­ra we­szła na ście­żkę MA-URI® od­na­la­zła in­ne, waż­ne dla niej ko­rzy­ści. Je­dni od­zys­kali sie­bie sa­mych, swo­ją wo­lno­ść i od­na­le­źli swo­je prze­zna­cze­nie. In­ni u­wol­ni­li się od e­mo­cji, któ­re u­tru­dni­ały im ra­dość z ży­cia i blo­ko­wa­ły mi­łość. Je­szcze in­ni na­bra­li zau­fa­nia do swo­je­go cia­ła i samych sie­bie.
W MA-URI® każ­dy od­na­jdu­je po­ten­cjał u­moż­li­wia­ją­cy zmia­nę, u­zdra­wia­nie i po­szu­ki­wa­nie włas­nej, u­ni­ka­lnej dro­gi. Dro­gi zgo­dnej ze swo­im prze­zna­cze­niem.
Sprawdź ja­kie da­ry cze­ka­ją na Cie­bie.
Tre­ni­ng MA-URI® skła­da się z war­szta­tów zgru­po­wa­nych w 3 mo­du­ły. Ka­żdy z nich ma od­mien­ne cele i kon­cent­ru­je się na in­nych a­spek­tach ży­cia. Tre­ning prze­zna­czo­ny jest dla o­sób zrów­no­wa­żo­nych e­moc­jo­na­lnie, z do­brą kon­dy­cją fi­zy­czną, wol­nych od na­ło­gów i zna­ją­cych ję­zyk an­giel­ski w stop­niu ko­mu­ni­ka­ty­wnym, dla o­sób o o­twar­tym u­my­śle, cie­ka­wy­ch sie­bie i in­nych.
W cza­sie tre­nin­gu u­czest­nicy po­zna­ją fi­lo­zo­fię ( o­par­tą na Hunie) i uczą się pra­kty­ko­wać ją w co­dzien­nym ży­ciu. Uczą się ta­kże 4 ro­dza­jów me­dy­ta­cji w tań­cu oraz te­chn­ik MA-URI® Bodywork.

MODUŁ I

Składa się z 4 poziomów, z których my prowadzimy pierwsze trzy. Trwają one 6 dni i są prowadzone w języku polskim. Poziom 4 trwa 7 dni i jest prowadzony w języku angielskim przez Justynę Rychlewską – Suska w Domu Nauczania „4 Wiatry”. Poszczególne spotkania odbywają się w odstępnie 6-8 tygodni przeznaczonym na praktykę własną i integrację doświadczeń.

Cele MODUŁU I:

 • Poszerzenie zakresu ruchu ciała i zwiększenie kondycji fizycznej
 • Rozwój świadomości ciała, poznanie indywidualnych i kulturowych wzorców ruchu
 • Rozwijanie zdolności koordynacji ciała i połączenia półkul mózgowych
 • Nauka 4 rodzajów medytacji dynamicznej MA-URI®
 • Nauka technik podstawowych MA-URI® Bodywork
 • Podstawy czytania ciała i jego symptomów
 • Rozwijanie uwagi i koncentracji oraz zwiększenie poziomu energii witalnej
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej dokonywania wyborów i motywacji
 • Obserwacja samego siebie, swoich reakcji emocjonalnych, przekonań i zachowań
 • Zwiększanie wiary w siebie, odzyskiwanie osobistej mocy i rozwijanie kreatywności
 • Świadomość nawyków żywieniowych i ich konsekwencji
 • Nawiązanie połączeń duchowych z przodkami i duszą
 • Wprowadzenie do życia elementów uświęcenia

MODUŁ II

Składa się z dwóch 2-tygodniowych części oddzielonych 3-4 miesięczną przerwą. Prowadzony jest w języku angielskim przez Kajtę i Hemiego Fox w Domu Nauczania „4 Wiatry” w Polsce oraz na Litwie i na Węgrzech.

Cele MODUŁU II:

 • Pogłębianie świadomości wzorców własnych przekonań oraz emocji wpływających na podejmowane wybory życiowe
 • Uzdrawianie ograniczających przekonań i blokujących emocji, traum dziedziczonych po przodkach, powstałych podczas życia płodowego i dzieciństwa podczas codziennych sesji MA-URI® Bodywork
 • Uwalnianie się z ograniczeń wynikających z wpływu kultury i historii narodowej w celu osiągnięcia większej wolności osobistej
 • Praktykowanie Tańców MA-URI i zastosowanie ich do samouzdrawiania
 • Poznanie i praktykę zaawansowanych technik w pracy z ciałem
 • Rozwijanie intuicji i połączenia z osobą leżącą na stole
 • Pogłębienie relacji z duszą i Bogiem

MODUŁ III

Kaitinana czyli MODUŁ III odbywa się w Nowej Zelandii w języku angielskim i jest prowadzony przez Kajtę i Hemiego Fox . Odbywa się w maoryskim domu spotkań – Marae. W Nowej Zelandii, gdzie w połączeniu z energią natury nowozelandzkiej i maoryskich przodków rozwija się rozumienie siebie i duchowej natury wszystkiego, co istnieje.

Cele MODUŁU III:

 • Osobista transformacja na poziomie duchowym w połączeniu z energią natury nowozelandzkiej i maoryskich przodków
 • Pogłębianie zrozumienia siebie i swojej roli w życiu na poziomie duchowym
 • Praca z intencją, modlitwą, rytuałem i uświęceniem
 • Przekraczanie motywacji ego, rozwijanie gotowości służenia innym, praktykowanie bycia Miłością
 • Nauka zaawansowanych technik pracy z ciałem MA-URI®
 • Poznanie zasad etycznych i profesjonalnego podejścia do pracy z ludźmi
 • Praktykowanie medytacji w czasie tworzenie rytualnego płaszcza (korowaia) w celu odpowiedzi na ważne pytania: Kim jestem? Jak jest moja rola w MA-URI®?
 • Jakie są moje relacje z Bogiem, z Ziemią, z Przodkami, z MA-URI®?


Terminy treningów w zakładce aktualności